Soseaua Dudesti - Pantelimon, nr.42,Bucuresti, Sector 3 +40 730 097 108

Politica de confidenţialitate

PhoenixPCB SRL va prelucra datele personale colectate de la clientii si vizitatorii website-ului www.phoenixpcb.ro pe consimțământul exprimat în legătură cu prelucrarea datelor. Datele personale sunt prelucrate direct de catre administratorul www.phoenixpcb.ro, fie prin entități împuternicite care prelucrează datele în numele și pe seama PhoenixPCB SRL

Compania PhoenixPCB SRL, persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, Str. Valea Oltului, CUI RO27229996, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7256/2010 , vă informează că începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare “Regulamentul“) va fi aplicabil șiîn România.

1. Ce sunt datele personale și cum sunt colectate acestea de către PhoenixPCB SRL

Datele cu caracter personal (“Date Personale”) reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare,identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

PhoenixPCB colectează date personale prin intermediul website-uluiwww.phoenixpcb.ro, cât și prin e-mail sau poștă scrisă.

2. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face strict in cazul exprimarii acordului dumneavoatra pentru a fi contactati in scopuri de ofertare, comerciale si marketing.

3. Categorii de date prelucrate

În vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus, PhoenixPCB SRL prelucrează următoarele categorii de datele personale:

a)  Date de identificare ale clientilor si vizitattorilor website-ului cum ar fi: nume, prenume, numere de telefon, adrese de E-mail precum si orice alte date lasate de vizitatori prin intermediul postei, casutei de Email sau formulare de contact de pe www.phoenixpcb.ro

b)  Informațiile despre serviciile pe care le-ați achiziționat;

c)  Detaliile comenzilor dumneavoastra;

d)  Informațiile despre comunicarea dumneavoastră cu PhoenixPCB SRL și cu personalul sau.

4. Destinatari ai datelor personale

PhoenixPCB SRL nu va distribui niciodata datele cu caracter personal catre terti decat la solicitarea dumneavoastra scrisa, catre alte societati spre ofertare de produse si servicii pe care PhoenixPCB SRL nu le poate oferi.

5. Perioada de retenție a datelor

Datele Personale colectate de PhoenixPCB nu vor fi stocate si prelucrate mai mult decat termenul legal.

Datele Personale colectate în vederea transmiterii de comunicării comerciale vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat de persoana vizată.

6. Transferul datelor cu caracter personal în afara României

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în temeiul obligațiilor legale sau contractuale.

7. Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate a căror date personale sunt prelucrate de către PhoenixPCB își pot exercita următoarele drepturi stabilite de Regulament:

A. Dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale prelucrate de PhoenixPCB;

B. Dreptul de a obține din partea PhoenixPCB, a confirmării faptului ca acesta prelucrează Datele Personale ale persoanei vizate și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum scopurile prelucrării, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizată. În cazul în care Datele Personale nu sunt colectate direct de la persoana vizată, sursa acestor date precum și, acolo unde este cazul, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

C. Dreptul la rectificare a Datelor Personale inexacte sau completarea acestora;

D. Dreptul la ștergerea Datelor Personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului;

E. Dreptul la restricționarea prelucrării atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci când PhoenixPCB nu mai are nevoie de Datele Personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale PhoenixPCB prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

F. Dreptul la portabilitatea datelor, care constă în posibilitatea de a solicita PhoenixPCB transmiterea Datelor Personale furnizate de persoana vizată, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și transmiterea de către persoana vizată a acestor date către un alt operator (în limitele stabilite de Regulament și cu condiția existenței mijloacelor tehnice necesare pentru asigurarea acestui drept);

G. Dreptul de opoziție la prelucrarea Datelor Personale, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare pentru situații precum: (i) activități de prelucrare a datelor personale, pentru situațiile în care consimțământul persoanei vizate nu este necesar a fi obținut; (ii) adoptarea unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri; (iii) desfășurarea de activități de prelucrare necesare în vederea îndeplinirii unui interes legitim al PhoenixPCB. În caz de opoziție nejustificată, PhoenixPCB este îndreptățit să prelucreze în continuare Datele Personale. În cazul în care persoana vizată își exercită dreptul de opoziție în mod repetat și nejustificat, PhoenixPCB își rezervă dreptul de a nu mai răspunde unor astfel de solicitări. Dreptul de opoziție nu se va putea exercita cu privire la prelucrarea Datelor Personale necesare îin vederea executării contractului de transport aerian sau a îndeplinirii obligațiilor legale a PhoenixPCB;

H. Posibilitatea persoanei vizate de a solicita PhoenixPCB de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri și care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsura semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, persoana vizată are posibilitatea de a își exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare; Vă informăm că PhoenixPCB nu aplică procedee de luare a deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată;

I. În cazul în care datele sunt prelucrate în baza consimțământului dvs., aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a fi afectată legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;

J. Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

K. Dreptul de a se adresa justiției.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la literele a) – h) de mai sus, puteți înainta către PhoenixPCB o cerere scrisă, datată și semnată, la Sediul PhoenixPCB , Adresa: Soseaua Dudesti Pantelimon, nr. 42(in curtea Rams Business Park).  sau puteți transmite o astfel de cerere pe e-mail, către Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal, la adresa de email office@phoenixpcb.ro .

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

LinkedIn
LinkedIn
Share
ro_RO